Languages

Professionele vorming

De professionele vorming van jongeren en jongvolwassenen is al vele jaren lang een actieterrein waarin DISOP uitblinkt. Het gaat vooral om de professionele vorming via de methode van het alterneren, die DISOP promoot. De pedagogie van het alterneren staat borg voor een opleiding die tegelijk theoretisch is, aangeboden op school, én praktisch, op het terrein. Op die manier is het voor de betrokken jongvolwassenen mogelijk de op school opgedane kennis onmiddelijk in de praktijk om te zetten. Dit gebeurt binnen het kader van een zogenaamd "professioneel project", dat de bekroning vormt van hun studies. De familiale omkadering maakt integraal deel uit van deze opleidingsstructuren. Deze pedagogie, die haat oorspong kent in het landelijke milieu van het Frankrijk van het begin van de XXste eeuw, heeft zich sterk ontwikkeld in de tweede helft van de eeuw. Deze beweging heeft zich vanuit Frankrijk uitgebreid naar andere landen zoals Spanje, Italië en Portugal. DISOP heeft de pedagogie van het alterneren steeds actief gepromoot in de ontwikkelingslanden waar zij werkzaam is. Met het oog hierop stond DISOP in 1974 mee aan de wieg van AIMFR (Association Internationale des Mouvements Familiaux de Formation Rurale), met zetel in Parijs. In 1980 richtte DISOP mee SIMFR op (Solidarité Internationale des Mouvements Familiaux de Formation Rurale). Via deze twee wegen is DISOP erin geslaagd in latijns -Amerika, Azi[e en Afrika honderden landbouwscholen op te starten, die deze pedagigie hanteren. Elk jaar komen er nog nieuwe scholen bij. In 2011 heeft DISOP in 8 landen 24 projecten rond professionele vorming tot een goed einde gebracht, hetzij bijna één kwart van alle projecten van onze organisatie.

DISOP Filippijnen

Voor het programma van DISOP op de Filippijnen, verwijzen wij u graag door naar de website van DISOP Filippijnen. 

DISOP steunt de oprichting van een beroepsschool (CFP) voor de bevolking van het Manoka eiland (6e arrondissement van Douala) – Kustregio van Kameroen!

Het Manoka eiland, om precies te zijn: de eilandengroep (archipel) van Manoka, bevindt zich niet zo ver van de havenstad Douala, de economische hoofdstad van Kameroen. Ongeveer 40.000 mensen leven op deze eilandengroep, Kameroenezen (Bakoko, Bassa, Mousgoum) en Nigerianen (Ibo, Yoruba). Hoewel Manoka heel gunstig is voor de visserij, blijft de bevolking volledig afhankelijk van de stad Douala voor andere consumentenproducten.

DISOP steunt het opstarten van een landbouwschool (CFA) in de noordelijke periferie van het Dja reservaat in de Oost regio van Kameroen!

Het Dja biosfeer reservaat in Kameroen staat bekend om zijn biodiversiteit, met zijn grote verscheidenheid aan primaten. Het reservaat werd in 1987 door de UNESCO uitgeroepen tot “Werelderfgoed”. Het maakt deel uit van het regenwoud dat het Congobekken vormt. Dit uitgestrekte woud is het tweede grootste bosmassief in de wereld, na het Amazonewoud. Ondanks een dynamisch beheer sinds 1992, blijft de fauna van het Dja reservaat in gevaar. De intensieve bosontginning en de druk van de jacht op de periferie van het reservaat bedreigen de biodiversiteit.

DISOP steunt de promotie van een landbouwschool in het Noordwesten van Kameroen (Engelssprekend), met tegen einde 2013 vorming en opvolging van 172 jonge landbouwers en 390 families in nieuwe landbouwtechnieken, gebaseerd op hun realiteit!

Het “Agricultural Training Project (ATP)”, een initiatief van het bisdom Kumbo sinds 1999, is een vormingsproject in landbouw. Het ATP heeft een ‘vormingsteam’ met als taak de vorming van ongeveer 35 jongeren per jaar en een ‘landbouwvoorlichtingsteam’ dat de jongeren en hun families opvolgt op hun boerderijen. Elke leerling wordt gevormd om op zijn beurt landbouwvoorlichting te geven aan zijn familie, zijn vrienden en zijn lokale gemeenschap. Het ATP legt een bijzonder accent op het zich organiseren in groep.

DISOP steunt de consolidatie en ontwikkeling van het netwerk van de familiale landbouwscholen (EFA) van Kameroen: 60 EFA, 162 gevormde leerkrachten en 1.600 jongeren in opleiding tegen eind 2013!

CNEFAC (Coordination Nationale des Ecoles Familiales Agricoles du Cameroun) is een Kameroenese vereniging die technische bijstand geeft aan de familiale landbouwscholen (EFA) van Kameroen. CNEFAC begeleidt 47 EFA verspreid over het ganse Kameroenese grondgebied, van het Noorden tot het Zuiden, van het Oosten tot het Westen.

DISOP steunt de promotie van 9 familiale landbouwscholen (EFA) in de Oost regio van Kameroen, met einde 2013 500 jongeren gevormd voor een toekomstgerichte baan!

De landelijke bevolking van de Oost regio van Kameroen heeft nagenoeg geen toegang tot vormingsmogelijkheden, laat staan een beroepsvorming. Deze regio, driemaal zo groot als België, is relatief geïsoleerd van de rest van het land. 92% van de bevolking leeft van de landbouw, de jacht, de visvangst, de houtwinning en de veeteelt. De economie in deze regio is essentieel een overlevingseconomie. De landbouwproductie stagneert en de bevolking leeft in armoede.

Begeleiding en vorming van jongeren in Boende, Congo

Het Institut Technique-Professionel Balico (ITPB) is gevestigd in de streek van Boende, Congo: beeleiding en vorming van jongeren

DISOP consolideert tegen 2013 40 vormingscentra die de pedagogie van het alterneren al volgen en opent er 17 nieuwe in Peru

De Peruviaanse staat erkent officieel de pedagogie van het alterneren en steunt ook daadwerkelijk de vormingscentra (CRFA’s). DISOP heeft vele jaren ervaring in dit domein. DISOP wil door dit project te ondersteunen de 40 bestaande CRFA’s consolideren en er 17 nieuwe in het leven roepen.

DISOP consolideert de volksbewegingen in het noordoosten van Brazilië

Via haar regionaal kantoor in Brazilië wil DISOP een vormingsprogramma opzetten voor de vorming van kaders en bestuurders van verschillende volksbewegingen en –organisaties, die actief zijn in deze streek en waarmee onze organisatie al verscheidene jaren samenwerkt. Jaarlijks zullen ongeveer 200 kaders en leiders worden gevormd.

Consolidatie van de beweging van vormingscentra die in Brazilië de pedagogie van het alterneren toepassen

Eigenlijk gaat het hier om 5 projecten aan de hand waarvan DISOP in Brazilië en meer bepaald in een 30-tal deelstaten, regionale associaties en hun nationale netwerken, die instaan voor het beheer van de vormingscentra (CEFFA’s), wil versterken op institutioneel vlak.

© 2023 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login